در حال انجام عملیات خواهشمند است تا پایان یافتن عملیات منتظر بمانید.

***تخفیفات استثنایی کارت سبز***

درصد تخفیف شلف مشتریان برتر بر اساس پارامترتعدادی

ردۀ مشتری بر
اساس طرح تعدادی

محدودۀ تعدادی در یک فاکتور

x>=6=<12

x>=12=<24

x>=24

 

1%

3%

5%

 

 

درصد تخفیف شلف مشتریان برتر بر اساس پارامتر ریالی

ردۀ مشتری بر
اساس طرح ریالی

محدودۀ ریالی سفارش در یک فاکتور

از 500 تا کمتر از
1 میلیون تومان

از 1 میلیون تا کمتر
از 2 میلیون تومان

2میلیون تومان
و بیشتر

 

2%

4%

6%

درصد تخفیف شلف مشتریان برتر بر اساس پارامتر شلف

ردۀ مشتری بر
اساس طرح شلف

محدودۀ تعداد شلف

2 شلف

3 شلف

4 شلف

5 شلف

 

1%

2%

3%

4%